O Come All Ye Faithful - Nat King Cole (перевод слов и текст песни)

Родительская категория: Переводы песен с английского Категория: O

 

 

Текст песни с переводом и транскрипцией слов

 

O come all ye faithful, joyful and triumphant
[əʊ kʌm ɔ:l ji: feɪθfəl, dʒɔɪfəl ənd traɪʌmfənt]

O come ye, o come ye to Bethlehem
[əʊ kʌm ji: əʊ kʌm ji: tu: beθləhem]

Come and behold him, born the King of angels
[kʌm ənd bɪhəʊld hɪm, bɔ:n ðə kɪŋ ɒv eɪndʒəlz]

O come let us adore him, o come let us adore him
[əʊ kʌm let ʌs ədɔ: hɪm, əʊ kʌm let ʌs ədɔ: hɪm]

O come let us adore him, Christ the Lord
[əʊ kʌm let ʌs ədɔ: hɪm, kraɪst ðə lɔ:d]

1) come (came; come) – [kʌm (keɪm; kʌm)] – приходить
3) ye – [ji:] – вы (устаревшее)
3) faithful – [ˈfeɪθfʊl] – верный; преданный
3) joyful –dʒɔɪfʊl] – радостный; весёлый
3) triumphant – [traɪˈʌmfənt] – ликующий
4) Bethlehem – beθlɪˌhem] – Вифлеем
3) behold (beheld; beheld) – [bɪˈhəʊld (bɪˈheld; bɪˈheld)] – видеть; лицезреть
2) bear (bore; born/ borne) – [beə (bɔ:; bɔ:n/bɔ:n)] – рождать
2) born – [bɔ:n] – рожденный
2) king – [kɪŋ] – король
3) angel – [ˈeɪndʒəl] – ангел
3) let’s – [lets] – давайте
4) adore – [əˈdɔ:] – боготворить; обожать; очень любить
2) Christ – [kraɪst] – Христос
3) Lord – [lɔ:d] – господин; Бог            

Adeste fideles laeti triumphantes
[ʌdestə fɪdəlɪs letɪ trɪumfʌntəs]

Venite venite in Bethlehem
[vənɪtə vənɪtæ ɪn beθlɪˌhem]

Natum videte Regem angelorum
[nʌtum vɪdətə rədʒəm angelorum]

Venite adoremus, venite adoremus
[vənɪtə ʌdorəmus, vənɪtə ʌdorəmus]

Venite adoremus Dominum
[vənɪtə ʌdorəmus domɪnum]

adsum (латынь) –dsum] – приходить
fidelis (латынь) – [fɪdəlɪs] – преданный; верный; искренний
laetus (латынь) – [letus] – счастливый; радостный; довольный
triumpho (латынь) – [trɪumfɒ] – ликовать; торжествовать; радоваться
venio (латынь) – [venɪɒ] – приходить
4) Bethlehem – beθlɪˌhem] – Вифлеем
nascor (латынь) – [nʌskɒr] – рождаться
video (латынь) – [vɪdəɒ] – видеть; смотреть на
rex (латынь) – [rəks] – король; господин
angelus (латынь) – [angelus] – ангел
adoro (латынь) –dɒrɒ] – почитать; боготворить; обожать
dominus (латынь) – [dɒmɪnus] – господин; хозяин; правитель

Список слов:

1) come (came; come) – [kʌm (keɪm; kʌm)] – приходить
2) bear (bore; born/ borne) – [beə (bɔ:; bɔ:n/bɔ:n)] – рождать
2) born – [bɔ:n] – рожденный
2) Christ – [kraɪst] – Христос
2) king – [kɪŋ] – король
3) angel – [ˈeɪndʒəl] – ангел
3) behold (beheld; beheld) – [bɪˈhəʊld (bɪˈheld; bɪˈheld)] – видеть; лицезреть
3) faithful – [ˈfeɪθfʊl] – верный; преданный
3) joyful – [ˈdʒɔɪfʊl] – радостный; весёлый
3) let’s – [lets] – давайте
3) Lord – [lɔ:d] – господин; Бог
3) triumphant – [traɪˈʌmfənt] – ликующий
3) ye – [ji:] – вы (устаревшее)
4) adore – [əˈdɔ:] – боготворить; обожать; очень любить
4) Bethlehem – beθlɪˌhem] – Вифлеем
adoro (латынь) –dɒrɒ] – почитать; боготворить; обожать
adsum (латынь) –dsum] – приходить
angelus (латынь) – [angelus] – ангел
dominus (латынь) – [dɒmɪnus] – господин; хозяин; правитель
fidelis (латынь) – [fɪdəlɪs] – преданный; верный; искренний
laetus (латынь) – [letus] – счастливый; радостный; довольный
nascor (латынь) – [nʌskɒr] – рождаться
rex (латынь) – [rəks] – король; господин
triumpho (латынь) – [trɪumfɒ] – ликовать; торжествовать; радоваться
venio (латынь) – [venɪɒ] – приходить
video (латынь) – [vɪdəɒ] – видеть; смотреть на